Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” và để thống nhất một số nội dung liên quan đến việc tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch lưu trữ điện tử của thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020, Sở Nội vụ đã tổ chức tổ chức họp với các cơ quan có liên quan về vấn đề trên.
Văn thư, lưu trữ là công tác không thể thiếu trong hoạt động của mỗi cơ quan và là công việc của tất cả công chức, viên chức chứ không riêng một cá nhân. Nó có vai trò gắn kết và lưu giữ mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức và có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tài liệu lưu trữ là tài sản vô giá có giá trị trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng. Chính vì vậy việc bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ của tất cả các cơ quan, tổ chức, địa phương và mỗi cá nhân. Hướng đến mục đích trên, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xin giới thiệu đến độc giả về khối tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cụ thể là tài liệu của phông lưu trữ UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997 đến 2013 với trên 667,9 mét giá tài liệu.
    

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện báo cáo thống kê và đánh giá công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

Hướng dẫn lập hồ sơ giấy

Chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ

Chấn chỉnh trong việc chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ tại thành phố Đà Nẵng

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2019

HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ

Thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2019

Thông báo tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

0 0 0 0 4 2 3 3 7 1
Hôm nay: 40
Hôm qua: 656
Tháng này: 40
Tổng cộng: 0000423371