Thực hiện Quyết định số 305/QĐ-SNV ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc ban hành kế hoạch thu thập, bổ sung tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2018, ngày 07 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn của Thanh tra quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.
Năm 2018, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ để sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Kế hoạch tổ chức Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ của thành phố Đà Nẵng năm 2018 (sau đây viết tắt là Hội thi) với những nội dung chính như sau:
Ngày 08/3/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và bãi bỏ Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) và tài liệu lưu trữ.
Chào mừng 55 năm thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (04/9/1962 - 04/9/2017) và 100 năm thành lập Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương (29/11/1917 - 29/11/2017), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức trưng bày Trưng bày Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu của Việt Nam.
   

Thông báo về việc kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng: Công bố kết quả xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của các cơ quan

Thông báo kết quả kỳ phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2018

Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự tuyển hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2018

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2018

Thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển dụng hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2018

Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2018

Thông báo về kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2018

Thông báo về kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động bảo vệ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2018

0 0 0 0 0 7 7 0 2 2
Hôm nay: 266
Hôm qua: 819
Tháng này: 8225
Tổng cộng: 0000077022