Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử và Công văn số 5709/BNV-VTLTNN ngày 30/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 với các nội dung chính sau:
Ngày 08/3/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và bãi bỏ Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) và tài liệu lưu trữ.
Chào mừng 55 năm thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (04/9/1962 - 04/9/2017) và 100 năm thành lập Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương (29/11/1917 - 29/11/2017), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức trưng bày Trưng bày Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu của Việt Nam.
   

Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, lập hồ sơ và công tác lưu trữ

Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2018

Thông báo về kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2018

Thông báo về kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động bảo vệ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng năm 2018

Thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2018

Thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

Thông báo tên miền Cổng thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Danh sách hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B của thành phố Đà Nẵng

Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Cuộc thi viết bài tuyên truyền chào mừng 70 năm Ngày Lưu trữ Việt Nam

0 0 0 0 0 5 1 3 4 9
Hôm nay: 312
Hôm qua: 278
Tháng này: 10000
Tổng cộng: 0000051349